Наукова робота кафедри

Для проведення науково-дослідницьких робіт з метою надбання практичних навичок і знань зі спеціальності «Енергетичний менеджмент» на електромеханічному факультеті створені сприятливі умови для широкого залучення не лише викладацького складу, але і студентів до проведення наукових досліджень.

В розпорядженні технічного університету ім. І. Пулюя є потужна науково-навчальна база кафедри енергозбереження та енергетичного менеджменту з її філіями на виробничих площах ВАТ «Тернопільобленерго» та ДКП «Тернопільоблтеплокомуненерго», навчально-інформаційний центр енергозбереження та енергетичного менеджменту, заснований в ТДТУ ім. І. Пулюя в рамках Міжнародної програми TACIS, бази кафедр електромеханічного факультету – «Світлотехніки», «Електротехніки», «Систем енергоспоживання та комп’ютерних технологій в електроенергетиці», а також науково-навчальні лабораторії інших кафедр університету – теплотехніки і термодинаміки, гідравліки, тепломасообміну тощо. Діє навчально-науково-виробничий комплекс „Світло”.

Науково-дослідницька діяльність кафедри енергозбереження та енергетичного менеджменту формується за такими напрямками:

● розроблення та впровадження енергозберігаючих систем освітлення та джерел світла, автоматизованих систем керування освітленням, які зменшують вартість джерел світла, збільшують їх термін експлуатації і зменшують використання електроенергії при експлуатації. (доц. Тарасенко М.Г., асист. Підгайний Ю.Б.);

● розроблення та впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій в системах транспортування енергоносіїв (проф. Лукович В.В., інж. Хомишин В.Г.);

● розроблення та впровадження енергогенеруючих систем на основі використання нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії (доц. Зінь М.М., доц. Лучейко І.Д.).

Кафедрою енергозбереження та енергетичного менеджменту на основі залучення студенів в рамках виконання курсових та дипломних проектів досягнуті наступні результати:

● розроблено математичні моделі ламп високого тиску та теплових джерел світла;

● розроблено методи розрахунку електричних кіл з розрядними лампами;

● розроблено установку для дослідження плазмового розряду в діапазоні частот від 50 Гц до 20 МГц;

● розроблено математичну модель катодного захисту магістральних трубопроводів, на прикладі магістральних газопроводів, для неоднорідного середовища;

● аналітично досліджено вплив форми лопатей відцентрових машин на пускову потужність, розраховані спіральні лопаті із заданим ефектом зменшення пускового перевантаження;

● створено апаратно-програмний комплекс для проведення аудиту енергосистем;

● створено макети безелектродних розрядних ламп;

● створено комплекс по виробництву бетону по енергозберігаючих технологіях;

● створено прилад для ремонту і перекривання труб водопостачання та водовідведення в труднодоступних місцях з внутрішньої сторони;

● розроблено методику та пристрій для проведення аудиту енергогосподарства з використанням ЕОМ;

● розроблено методику і засіб ремонту і перекривання труб водопостачання та водовідведення в труднодоступних місцях з внутрішньої сторони.

Кафедрою у співпраці з Інститутом проблем матеріалознавства НАНУ України та Тернопільським спеціалізованим конструкторським бюро «Стріла» із залучення студентів розроблено та запропоновано для впровадження декілька проектів з проблем енергоощадності, зокрема:

● розробка та впровадження автоматизованої системи дистанційного керування, контролю та регулювання оптимальним використанням енергоресурсів споживачами РЕМ (районних електричних мереж);

● розробка та впровадження автоматизованої системи дистанційного керування, контролю та регулювання режимами роботи катодних станцій магістральних газопроводів;

● розробка та впровадження автоматизованої системи дистанційного керування, контролю та регулювання освітлення міста;

● розробка та впровадження автоматизованої системи дистанційного керування, контролю та регулювання теплопостачання міста;

● розробка автоматизованої системи контролю за ефективним споживанням електроенергії побутовими споживачами (окремими населеними пунктами – селом);

● розробка та впровадження енергоефективних систем освітлення сходинкових площадок багатоповерхових будинків;

● розробка та впровадження автоматизованих систем керування світлофорними постами.

На базі кафедри засновано галузеву науково-дослідну лабораторію енергоощадності та проблем енергетики, яку очолює доцент, к.т.н. Тарасенко М.Г. Зазначена лабораторія є одночасно науковою базою для підготовки майбутніх молодих науковців з числа студентів, магістрів зі спеціальності «Енергетичний менеджмент», а також аспірантів та докторантів.

Науково-дослідна лабораторія забезпечена сучасною контрольно-вимірювальною технікою та приладами високого класу точності, які дозволяють проводити вимірювання різних фізичних величин в широкому діапазоні частот. Також слід відзначити використання сучасних технологій вимірювання та аналізу сигналів із застосуванням ЕОМ. Це осцилографи - С1-117, С1-99, генератори – Г4-102, Г4-116, Г3-118, частотоміри Ч3-63, амперметри, вольтметри, ватметри, та ін. Застосування плат АЦП ADC-32, ADC-128 дає можливість досліджувати та обробляти сигнали на ЕОМ з високою точністю.

Залучення студентів і аспірантів до наукової роботи дає їм можливість практичної підготовки і набування досвіду по економії енергоресурсів у всіх галузях народного господарства. Студенти та аспіранти виступають із результатами своїх досліджень на студентських конференціях та конференціях з енергозбереження.

Дипломанти мають можливість при виконанні дипломних проектів виготовляти установки та прилади, які направленні на енергозбереження або на проведення енергетичного аудиту. Така практика позитивно впливає на якість підготовки спеціалістів і дає можливість роботодавцям отримувати спеціалістів, які мають готові напрацювання та безпосередній зв’язок із виробництвом.

Завідувач кафедри Тарасенко М.Г. працює над завершенням докторської дисертації. Під його керівництвом два випускники аспірантури асистенти Ю.Підгайний та А.Кудряшова закінчили аспірантуру та завершують підготовку НДР до захисту кандидатських дисертацій. Над дисертацією працює здобувач Хомишин В. – науковий керівник д.т.н., проф. Лукович В.В.

У травні 2010 р. під керівництвом Тарасенка М.Г. захистив кандидатську дисертацію Коваль В.П.