АБІТУРІЄНТУ ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Споживання енергії – невід'ємна умова існування людства. Енергетика є основою розвитку промисловості. Рівень життя в будь-якій країні визначається кількістю енергії, яка споживається на душу населення, та ефективністю її використання. Нарощування виробництва енергії (теплової, електроенергії та ін.) вимагає великих затрат. Навпаки, ощадливе та раціональне використання енергії дозволяє досягти тих же результатів, але з меншими витратами та за коротший проміжок часу.

Питаннями підвищення ефективності використання енергії займаються фахівці у галузі енергозбереження. Готує їх Тернопільський національний технічний університет на кафедрі електричної інженерії. Після закінчення університету молодому фахівцеві присвоюється кваліфікація інженера-енергоменеджера зі спеціальності 7.05070108 «Енергетичний менеджмент» або магістра зі спеціальності 8.05070108 «Енергетичний менеджмент».

Для здійснення своєї діяльності у галузі енергозбереження фахівець-енергоменеджер повинен володіти різносторонніми знаннями, зокрема і в галузі енергетики, що включає: джерела енергії, їх транспортування, перетворення, розподіл та споживання. У цей же час його діяльність передбачає організацію енергоефективного виробництва на основі впровадження енергетичного менеджменту. Таким чином, він повинен мати універсальні якості.

Фахівці у галузі енергозбереження потрібні кожному підприємству. Підприємства зацікавлені у залученні висококваліфікованих працівників. Критерієм здібностей молодого фахівця виконувати покладені на нього функції є оцінки, отримані в процесі навчання в університеті.

Навики та уміння, необхідні для самостійної діяльності, здобуваються студентами при проходженні практик – ознайомчої, виробничої та переддипломної. Захистом дипломного проекту студент підтверджує свою кваліфікацію фахівця з енергетичного менеджменту та енергоефективних технологій.

Студенти, які успішно навчаються, можуть також займатися науковою роботою. Вони мають можливість продовжити навчання в магістратурі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 8.05070108 «Енергетичний менеджмент». Для цього вони вивчають ряд спеціальних предметів, іноземну мову та виконують кваліфікаційну магістерську роботу. Надалі магістри, що зарекомендували себе як творчі особистості, що схильні до наукових досліджень, можуть вступити в аспірантуру.

Професійна діяльність енергоменеджера спрямована на організацію ефективного використання енергії та включає:
• участь у складанні енергетичного паспорта підприємства, організації;
• збір даних по споживанню паливно-енергетичних ресурсів з використанням лічильників та контрольно-вимірювальної апаратури;
• збір даних по потоках сировини, паливно-енергетичних ресурсів та готової продукції;
• складання та аналіз енергетичних балансів;
• розрахунки ключових даних по підвищенню ефективності використання енергії в цілому по підприємству та окремих виробництвах;
• розробку, планування та впровадження заходів щодо економії енергії, які не вимагають інвестицій, або з мінімальними інвестиціями;
• розробку, оцінку, визначення та планування пріоритетних заходів щодо економії енергії;
• складання норм споживання паливно-енергетичних ресурсів;
• інформування керівництва підприємства про діяльність енергетичного менеджменту та заходи, що впроваджуються і спрямовані на економію енергії;
• участь у складанні виробничих планів, бюджету та виробничої стратегії підприємства;
• впровадження нових технологій на існуючих та нових енергосистемах для підвищення енергоефективності виробництва.

Для успішного виконання своїх функціональних обов’язків енергоменеджер повинен:
• мати відмінну теоретичну та практичну інженерну підготовку широкого профілю у галузі енергетики та ефективного використання енергетичних ресурсів;
• знати та розуміти процеси та роботу обладнання при генеруванні, перетворенні, передачі, розподілу та споживанні енергії;
• підтримувати свою власну поінформованість по поточній політиці держави в області енергетики;
• мати організаційні здібності, уміти писати звіти;
• володіти здатністю переконувати та розуміти мотивацію вчинків людей.

У процесі навчання читаються спеціальні дисципліни по електроенергетиці, теплоенергетиці, нетрадиційній енергетиці, енергоефективних технологіях, енергетичному менеджменту та аудиту, економіці. Їхньою базовою основою, у першу чергу є вища математика, фізика, хімія, інформатика. Крім того, в університеті читається цикл гуманітарних та соціальних дисциплін, які розширюють світогляд студентів.

Випускники кафедри електричної інженерії ТНТУ ім. І.Пулюя працюють в енергетичних відділах та службах на підприємствах і в організаціях м. Тернополя, Тернопільської області та Західного регіону України, на підприємствах ВАТ «Тернопільобленерго», ДКП «Тернопільтеплокомуненерго», ВАТ «Тернопільгаз», у галузях будівництва та житлово-комунального господарства, на приватних підприємствах теплоенергетичного напрямку.