НАВИКИ ТА УМІННЯ ЕНЕРГОМЕНЕДЖЕРА

Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти менеджер з організації ефективного використання енергії (енергоменеджер), визначаються вимогами чинного державного класифікатора професій (ДК).

Енергоменеджер повинен знати:

• законодавство України, стандарти, постанови, розпорядження, накази, методичні і нормативні матеріали з еко-енергетичних питань, енергоефективності та енергозбереження;

• профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства або установи, перспективи його розвитку;

• використання енергоносіїв, особливості та характеристики обладнання в системах енерговикористання, режими їх роботи;

• правила функціонування енергоринку, тарифи на енергоресурси, постачальників енергоресурсів, правила використання енергії, порядок укладання договорів із сторонніми організаціями та джерела фінансування проектів з енергоефективності;

• передовий та світовий досвід з енергозбереження, енергоефективності та охорони навколишнього середовища;

• порядок планування та нормування енергетичних ресурсів, складання балансів енергії, маркування обладнання;

• економіку, маркетинг, менеджмент, організацію виробництва, економіку праці, трудове законодавство, правила охорони праці та протипожежного захисту;

• основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

Для ефективного функціонування енергоменеджменту необхідно безперервно повторювати цикл "Планування – Виконання – Перевірка – Покращення" для вдосконалення процесу функціонування системи. Дотримання цього циклу неминуче повинно призводити до покращення енергетичних показників та енергоефективності підприємства.

Розроблені та запропоновані заходи щодо енергозбереження доводяться до керівництва підприємства (закладу, установи), а також до всіх структур для сприяння у їх реалізації. Усі співробітники підприємства зобов’язані дотримуватись положень політики підприємства у сфері енерго- та ресурсозбереження, особисто сприяти досягненню мети та виконання завдань, беручи участь в реалізації конкретних енергоощадних заходів тощо.

Завдання та обов'язки енергоменеджера

1. Очолює та організовує роботи із забезпечення діяльності підприємства (організації) у напрямку ефективного використання енергії, розподіляє обов'язки між підлеглими працівниками, визначає ступінь відповідальності та контролює їх роботу.

2. Проводить аналіз, оцінку та контроль енергоефективності виробництва, розробку відповідних проектів нормативних та організаційно-методичних документів.

3. Здійснює збирання, накопичення, оброблення, відповідний аналіз та загальну оцінку інформації з питань енергоспоживання та енергозбереження.

4. Вносить пропозиції керівництву щодо удосконалення роботи організації з проблем енергозбереження.

5. Організовує та контролює проведення енергетичних вимірювань та обстежень (енергоаудиту) систем енергопостачання та енергоспоживання підприємства щодо проведення комплексного аналізу відповідних організаційно-технічних заходів та вишукування резервів підвищення ефективності.

6. Організовує розробку перспективних, поточних та оперативних планів у напрямку енерговикористання та енергозбереження, подає керівництву пропозиції щодо формування відповідних статей бюджету організації.

7. Вивчає та аналізує передовий досвід у сфері енергоменеджменту з метою впровадження новітніх технологій, устаткування тощо.

8. Організовує дослідження, розробку та впровадження прогресивних методів прогнозування, планування та раціональних систем контролю за споживанням енергії, визначає пріоритетні маловідходні, безвідходні та енергозберігаючі технології.

9. Забезпечує науково-технічну, організаційну роботу щодо підвищення ефективності використання енергетичних потоків.

10. Керує розробкою комплексних заходів, програм, нормативних документів, окремих положень з питань енергоспоживання та сприяє в їх подальшому впровадженні.

11. Забезпечує і контролює розробку науково-технічної, проектно-конструкторської та відповідної організаційно-управлінської документації.

12. Організовує роботу із моніторингових досліджень інноваційних проектів та інвестицій у напрямку енергозбереження організації шляхом економічного оцінювання нововведень, розрахунків тощо.

13. Організовує консультативну роботу із залученням профільних фахівців та керівних працівників інших підприємств у напрямку енергозбереження і енергоспоживання.

14. Бере участь у підготовці проектів перспективних, поточних та оперативних планів у напрямку енергоспоживання та енергозбереження.

15. Застосовує, упроваджує і обслуговує технології з питань енергоспоживання й енергозбереження та відповідні комп'ютерні програми.

Для досягнення головної мети енергоменеджерам необхідно забезпечити виконання наступних робіт та проведення аналізу стану за напрямками:

• загальна картина споживання енергетичних та інших ресурсів підприємством або установою в цілому та по окремих його підрозділах зокрема;

• обстеження та аналіз існуючої системи обліку споживання енергоресурсів та підготовка пропозицій з облаштування системи обліку та контролю з метою забезпечення повноти та достовірності інформації з енерговикористання;

• проведення регулярного контролю та аналізу ефективності споживання ПЕР структурними підрозділами підприємства або установи;

• прогнозування потреби в паливно-енергетичних та інших ресурсах залежно від плану роботи підприємства або установи;

• забезпечення на постійній основі візуальною інформацією щодо рівня споживання та витрат на ПЕР керівника та головного інженера підприємства, розроблення звітів щодо діяльності системи енергоменеджменту;

• визначення структури служби енергоменеджменту та обов’язків її працівників;

• організація взаєморозрахунків між підрозділами за статтями видатків за ПЕР;

• аналіз існуючої внутрішньої документації у сфері енерговикористання;

• аналіз і розроблення рекомендацій щодо зниження питомого енергоспоживання;

• складання детальних балансів споживання паливно-енергетичних та інших ресурсів (бажаним є проведення енергоаудиту);

• розробка процедури проведення внутрішнього енергоаудиту;

• запровадження системи моніторингу та проведення необхідних вимірювань;

• розроблення, впровадження та контроль за реалізацією заходів з енергозбереження;

• визначення пріоритетів політики енерго- та ресурсозбереження, а також цільових показників, яких необхідно досягти;

• виявлення невідповідностей і недоліків та вироблення на підставі цього корегуючих та профілактичних заходів;

• організація навчання та підвищення кваліфікації співробітників служби енергоменеджменту з питань енерго- та ресурсозбереження, а також підвищення загального рівня обізнаності в сфері енергозбереження працівників, а найперше – керівників підприємства або установи.