ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Створенню кафедри електричної інженерії передувало об’єднання кафедр загальної електротехніки і ТОЕ на базі яких в 1976 році було створено кафедру енергетики. Цю кафедру очолював к.т.н., доцент Буняк Андроник Мусійович. Тісна співпраця з науково-виробничим об’єднанням «Ватра» стала підставою для створеня філіалу кафедри світлотехніки на базі НВО «Ватра». Засновником і першим завідувачем філіалу кафедри був гендиректор НВО «Ватра» Яремчук Р.Ю. На перших порах навчання проходило на вечірній формі, а студентами були працівники НВО «Ватра». Перший випуск інженерів-світлотехніків відбувся у 1985 році. У 1993 році відкрито стаціонарну форму підготовки інженерів-світлотехніків. Перший випуск спеціалістів денної форми навчання відбувся у 1998 році. З 2000 по 2004 рік кафедру світлотехніки очолював к.т.н., доцент Лупенко А.М. У 2004 році відбувся поділ кафедри світлотехніки, електротехніки та електроніки на дві кафедри електротехніки і світлотехніки. Завідувачем кафедри світлотехніки став д.т.н., професор Андрійчук В.А. У 2015 році відбулося об’єднання кафедр світлотехніки і електротехніки та електроніки в кафедру світлотехніки та електротехніки, завідувачем якої став д.т.н., доцент Лупенко А.М.

На той час на кафедрі працювали: к.т.н., доц. Тарасенко М.Г., к.т.н., доц. Сегеда М.І, к.т.н., доц. Костик Л.М., к.т.н. доц. Осадца Я.М., к.т.н. Гончар В.В., ст. викл. Чубатий Ю.О., ст., викл. Несторович І.І., ст. викл. Шиманський Є.С., зав. лаб. Шкільний М.П.

У зв’язку з відкриттям нових спеціальностей 7.000008 «Енергетичний менеджмент» та 7.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» в березні 2000 року було відкрито кафедру «Енергозбереження та енергетичного менеджменту» і призначено завідувачем кафедри к.т.н., доцента Ямка М.П. Історію кафедри "Енергетичний менеджмент" Ви можете почитати на окремій сторінці.

На кафедрі працювали: к.т.н., доц. Тарасенко М.Г., к.т.н., доц. Лучейко І.Д., к.т.н., доц. Зінь М.М., к.т.н. доц. Коваль В.П., ст. викл. Слабий Б.Л., ст., викл. Івасечко Р.Р., асист. Хомишин В.Г., зав. лаб. Гетманюк В.І., пров. інженер Кудряшова А.В., лаборант Кріль Р.Б.

У 2002 з кафедри «Енергозбереження та енергетичного менеджменту» була відокремлена окрема кафедра «Систем електроспоживання та комп’ютерних технологій в електроенергетиці», яку очолив д.т.н., професор Євтух П.С.

На кафедрі працювали: к.т.н., доц. Буняк О.А., к.т.н., доц. Оробчук Б.Я., к.т.н., доц. Решетник В.Я., доц. Щербак М.І., доц. Піскун С.О., ст. викл. Вакуленко О.О., ст., викл. Оліярник П.М., асист. Сисак І.М., асист. Бабюк С.М., асист. Бабюк С.М., зав. лаб. Сай В.З., лаборант Бендерська І.І.

Кафедра електричної інженерії була створена 01 травня 2018 року шляхом об’єднання кафедр світлотехніки та електротехніки, енергозбереження та енергетичного менеджменту, систем електроспоживання та комп’ютерних технологій в електроенергетиці.

Кафедру очолив доктор технічних наук, професор Тарасенко Микола Григорович. Навчальний процес на кафедрі забезпечують 26 викладачів, з них 4 д.т.н., професори, 13 к.т.н, доцентів, 2 к.т.н, старші викладачі, 3 старші викладачі та 4 асистенти. Із поточним складом кафедри можна ознайомитись на цій сторінці.

Кафедра є випусковою та проводить підготовку фахівців за багатоступеневим принципом, за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр і магістр. Завдяки наявності науково-педагогічних кадрів, які добре володіють англійською мовою і мають сертифікат Aptis B2 кафедра проводить підготовку студентів-іноземців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр.

У зв’язку з тим що у квітні 2015 Кабінет Міністрів України року затвердив постанову про новий перелік галузей знань та спеціальностей у 2018 році був проведений перший набір студентів за ОКР бакалавр та магістр за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 «Електрична інженерія».

Електрична інженерія – сучасна спеціальність, фахівці якої досконало володіють знаннями з електротехніки, електроенергетики, електроніки, електропостачання, електричних станцій та підстанцій. Інженер-електрик може займатися проектуванням, налагодженням, монтажем, експлуатацією промислового електрообладнання та електронних систем управління.

Електрична інженерія вивчає:
– процеси виробництва, передачі, розподілу та споживання електричної енергії на електричних станціях, в електричних мережах та системах;
– процеси перетворення електричної енергії в електромеханічних системах;
– аналіз безпеки, підвищення надійності та збільшення терміну експлуатації електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання.

Перехід до кредитно-модульної системи навчання поставив нові завдання щодо впровадження новітніх методів проведення навчального процесу. На сьогоднішній день співробітниками кафедри забезпечена інформаційна база в університетському репозитарії електронних ресурсів за всіма дисциплінами підготовки студентів. Всі лекційні заняття проводяться з використанням мультимедійного обладнання.

На кафедрі електричної інженерії під керівництвом завідувача кафедри д.т.н., професора Тарасенко М.Г., діє науково-дослідна лабораторія енергоощадності та проблем енергетики. Науково - дослідною лабораторією виконуються роботи, пов'язані з впровадження проектів, направлених на економію електричної енергії в житлово-комунальному та інших галузях народного господарства.

Основні напрямки діяльності лабораторії:
- заміна існуючих світлофорних постів на світлодіодні.
- реалізація проектів з впровадження і обслуговування енергоекономічних схем освітлення сходових кліток в багатоповерхових будинках.
- реалізація проектів енергоекономічного освітлення різноманітних об'єктів на основі впровадження астрономічних реле, ультразвукових давачів та давачів інфрачервоного випромінювання.
- енергетичний аудит підприємств господарської діяльності.
- автоматизація та комп'ютеризація технологічних процесів невеликих підприємств з метою заощадження енергоресурсів.
- розробка і впровадження мікро- та міні ГЕС.
- впровадження освітлювальних установок на базі сонячних панелей.
- впровадження установок компенсації реактивної потужності.
- конструктивний розрахунок баластних дроселів для розрядних ламп низького та високого тиску з оптимізацією за заданим параметром.
- конструктивний розрахунок та виготовлення дроселів зразкових вимірювальних для розрядних ламп будь-якої потужності.
- проведення досліджень з визначення середньої тривалості світіння джерел світла в будь-яких наперед заданих режимах експлуатації.

Основні наукові дослідження підтверджені захистом кандидатських дисертацій аспірантами кафедри: Ковалем Вадимом Петровичем і Козак Катериною Миколаївною.

Кафедра електричної інженерії активно працює над впровадженням відновлювальних джерел енергії в Тернопільській області. Розроблено концепцію спорудження нових малих ГЕС, відновлення закинутих гідроелектростанцій на малих річках, переобладнання недіючих водяних млинів в малі ГЕС, розвитку та модернізації малих ГЕС, що були побудовані в 50 - 60-х роках ХХ століття або ще раніше і продовжують працювати в наш час. Створено програму розвитку малої гідроенергетики, проведено комплексні дослідження річок Збруч, Серет, Стрипа, Золота Липа, Гнізна Гнила, Горинь та ін. на предмет виявлення можливих місць для втілення проектів, які спрямовані на розвиток малої гідроенергетики.

На замовлення Тернопільської міської ради кафедра розробила передпроектну пропозицію щодо спорудження двох мікроГЕС потужністю 100 кВт і 5 кВт на річці Серет нижче дамби ставу в м. Тернополі. На передпроектні роботи за цими електростанціями місто виділило перший транш в обсязі 20 тис. грн, наразі рішення щодо подальшого руху зазначених проектів перебувають на стадії погодження.

Доцентом кафедри електричної інженерії Зінем Мирославом Михайловичем розроблений проект Бережанської мікроГЕС, який включає в себе машинний майданчик станції, підбір гідротурбін та електрогенераторів, розрахунок і проектування пласкоремінної та клиноремінної силових підвищувальних передач, робочих коліс гідротурбін, штампу для виготовлення заготівок робочих лопатей гідротурбін (зі створенням 3D-моделі штампу), відсмоктувальних труб гідротурбін, вхідного трубного переходу прямокутник-круг (зі зменшенням площі прохідного поперечного перерізу) для турбінного водогону, сміттєзатримувальних ґраток та ін. Проект втілено в життя: мікроГЕС змонтовано та введено в експлуатацію. Гідравлічна електростанція знаходиться на річці Золота Липа нижче дамби міського ставу в м. Бережани. Її потужність – 105 кВт, проектний термін окупності – 5 років, розрахункова продуктивність – 316 тис. кВт∙год електроенергії за рік. МікроГЕС працює паралельно з мережею і збуває вироблену електроенергію державі за пільговим «зеленим» тарифом. Основне обладнання станції – дві горизонтальні пропелерні гідротурбіни з діаметрами робочих коліс відповідно 90 см і 50 см та два асинхронні електрогенератори з номінальними потужностями 75 кВт і 30 кВт відповідно.

На кафедрі розроблені і передпроектні пропозиції щодо спорудження мікроГЕС на річці Серет в с. Мишковичі Тернопільського р-ну., смт. Микулинці Теребовлянського р-ну. Тернопільської обл., на річці Золота Липа в с. Задарів Монастириського р-ну. Тернопільської обл., на річці Стрипа в с. Плотича Козівського р-ну. Тернопільської обл., на річці Збруч в с. Вочківці Волочиського р-ну. Хмельницької обл. та ін.

Працівники кафедри приймали участь у проектуванні Мишковицької мікроГЕС, зокрема виконано гідрологічні дослідження в зоні її спорудження, підбір основного і допоміжного обладнання й ін. Проект втілюється в життя: на зазначеній електростанції завершуються монтажні та пусконалагоджувальні роботи (в часі написання цього тексту).

Ще однією науково-дослідною лабораторією є лабораторія електро-магнітної сумісності і джерел живлення світлотехнічних пристроїв і систем, що діє під керівництвом д.т.н., професора Андрійчука Володимира Андрійовича.

Основними напрямками діяльності лабораторії є:
- розробка та дослідження високоефективних джерел живлення світлотехнічних систем та їх впливу на мережу.
- дослідження впливу параметрів світлового поля на продуктивність рослин закритого грунту.
- розробка методів і засобів фотометрії напівпровідникових джерел світла.

При участі підприємства ТОВ «Тернопільське конструкторське бюро радіозв’язку «Стріла» створена та впроваджена в навчальний процес лабораторія телеметрії та дистанційного керування енергооб’єктами. На базі підприємства ТОВ «ТКБР «Стріла» співробітники кафедри прийняли участь з розробки та виготовлення систем радіозв'язку та систем дистанційного керування віддаленими об'єктами електропостачання по радіоканалах зв'язку. Результати розробок були представлені на VII Міжнародній конференції студентів, докторантів та молодих науковців «Інженер XXI століття», яка пройшла 8 грудня 2017 року в Університеті Бельсько-Бяла. Працівники кафедри брали участь і у III Міжнародній науково-технічній конференції «Актуальні проблеми відновлюваної енергетики, будівництва та екологічної інженерії» 7-9 лютого 2019, Kельцe, (Польша).

Під керівництвом к.т.н. доцента Оробчука Богдана Ярославовича на кафедрі діє лабораторія телеметрії та дистанційного керування енергооб’єктами.

У лабораторії студенти опановують практичні навики та вміння дистанційно керувати енергетичними об’єктами. Зв’язок реалізується як за допомогою спеціальних провідних мереж, так і радіо- або GSM каналу. Лабораторія це – макет енергосистеми обласного рівня, де представлені напруги різних класів, диспетчерські пункти керування районними електричними мережами і підстанціями, які об’єднані в загальну систему диспетчерського керування енергосистеми визначеного рівня на базі мікропроцесорної техніки останнього покоління з підтримкою сучасних протоколів зв’язку між об’єктами керування.

Під час лабораторних практичних занять студенти навчаються керувати районними і обласними мережами в якості диспетчерів, приймати рішення в критичних ситуаціях, усувати нестандартні та аварійні ситуації, регулювати навантаження в енергетичних мережах в залежності від потреб споживачів. Крім того студенти вивчають будову та принци дії мікропроцесорної апаратури керування, засвоюють практичні аспекти роботи з програмним забезпеченням, яке є невід’ємною складовою апаратної частини цього складного обладнання.

В лабораторії є робочі місця диспетчерів районних електромереж, які за допомогою спеціально розробленої мережі у відповідності до міжнародних протоколів зв’язку мають можливість керувати енергооб’єктами свого району, відслідковувати показники лічильників енергії, струми, напруги, потужності, перетоки енергії, будувати графіки навантажень, реагувати на несанкціонований доступ до обладнання, на аварійні і нестандартні ситуації на всіх контрольованих об’єктах в реальному часі, приймати рішення щодо усунення цих проблем. Паралельно вся інформація з районних підстанцій передається на центральний диспетчерський пункт керування обласного рівня, де головний диспетчер може спостерігати за загальним станом функціонування мереж області. В разі надзвичайних ситуацій диспетчер районних електромереж може передати керування головному диспетчеру обласного рівня.

В руслі наукових напрямків досліджень виконуються наступні науково-дослідні теми: підвищення енергоефективності суміщеного освітлення будівель з врахуванням енергетичного балансу приміщень, світлотехнічні установки з автономним живленням.

Найбільш творчою і цікавою в плані самореалізації науковця є видавнича діяльність викладачів кафедри. Упродовж останніх п’яти років опубліковано 211 одиниць наукової і навчально-методичної продукції. Наші науковці долучились до написання 54 статей, в тому числі 11 у виданнях, що індексуються наукометричною базою SCOPUS. Презентовано понад 157 тез доповідей на вітчизняних та закордонних наукових конференціях.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з Техніко-гуманістичною академією м. Бєльсько-Бяла, Люблінською та Світокшиською політехніками, (Польща) шляхом проведення конференцій, спільних наукових видань, обмін спеціалістами, взаємного стажування наукових працівників, аспірантів, студентів. Налагоджені дружні стосунки із Таллінським технічний університетом (Естонія).

Кафедра є одним із виконавців договору за програмою подвійних дипломів. Студенти можуть здобувати також другий диплом ОКР «магістр» за спеціальністю «Elektroenergetyka» в університеті «Люблінська Політехніка» (Польща).

Студенти кафедри активно беруть участь у численних науково-практичних конференціях, відкритих лекціях, молодіжних форумах, наукових семінарах, є учасниками та переможцями Всеукраїнських олімпіад (зокрема студенти-брати Герега Степан та Олександр стали переможцями другого етапу всеукраїнської студентської олімпіади в національному технічному університеті України «Київський Політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ). Окрім того, серед студентів кафедри є учасники конкурсу «Кращий студент року» та конкурсу «Міс Університет».

На кафедрі діє аспірантура, в якій навчаються і займаються науковими дослідженнями найкращі випускники.

У спеціалізованій вченій раді К 58.052.04 з 2007 року захистили дисертації за спеціальністю 05.09.07 «Світлотехніка і джерела світла» наступні працівники кафедри: Костик Любов Миколаївна – Моделювання опромінювальних установок для світлокультури рослин та оцінка їх ефективності. Коваль Вадим Петрович – Підвищення енергоефективності джерел світла із спіралізованими вольфрамовими елементами. Белякова Ірина Володимирівна – Моделювання та розрахунок п'єзотрансформаторів, навантажених люмінесцентною лампою. Осадца Ярослав Михайлович – Вимірювання параметрів світлового поля за допомогою матричних фотоперетворювачів з цифровим представленням сигналу. Сисак Іван Михайлович – Регулювання потужності розрядних джерел світла високочастотними електронними пускорегулюваль-ними апаратами. Козак Катерина Миколаївна – Системний підхід до оцінки енергоефективності джерел світла та освітлювальних установок. Поталіцин Сергій Юрійович – Розробка науково-технічних основ впровадження компактних люмінесцентних ламп в системи зовнішнього освітлення. Наконечний Мирослав Степанович – Моделювання та розрахунок процесів у планарних індуктивних елементах для електронної пускорегулювальної апаратури люмінесцентних ламп.

Випускники кафедри можуть працювати на промислових підприємствах та займати керівні посади. Так Рогальський В.В., у даний час є начальником служби релейного захисту ВАТ «Тернопільобленерго», Мацко В.М. – заступник начальника служби збуту ТОВ «ОСП Корпорація ВАТРА», Войнаровський Д.Р. – директор з виробництва ТОВ «АРБРЕ», Кузик І.Р. – керівником сервісного центру ТОВ «Сахара» в м. Тернополі тощо.

Площа аудиторного фонду, закріпленого за кафедрою електричної інженерії, становить 2124,6 кв. м. На кафедрі діють 2 комп'ютерних класи. Загальна чисельність 20 комп’ютерів. Всі вони під’єднаних до локальної мережі університету із прямим виходом в мережу Інтернет.

За кафедрою закріплено дві лекційні аудиторії на 60 посадочних місць і 17 спеціалізованих лабораторій.

Головним завданням кафедри електричної інженерії слід вважати науково-методичне, практичне, інформаційне та кадрове забезпечення підготовки фахівців (інженерів-електриків) в галузі знань «Електрична інженерія».

Виходячи із основних стратегічних напрямів розвитку факультету планується ліцензувати спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка для підготовки бакалаврів і магістрів англійською мовою викладання. Це дозволить суттєво збільшити контингент студентів та підвищити якість освіти.

Пріоритетними напрямами роботи кафедри електричної інженерії є:
- застосування сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі, вдосконалення існуючих та впровадження нових дисциплін;
- використання результатів науково-дослідної роботи в освітньому процесі;
- залучення студентів до науково-дослідної роботи;
- розширення міжвузівських та міжнародних наукових зв’язків;
- запровадження програми підвищення кваліфікації та стажування викладачів кафедри за кордоном у ВУЗах Польщі, Чехії, Німеччини та інших країн з метою здійснення спільних наукових досліджень і поглибленого вивчення наукових проблем;
- публікації статей у міжнародних виданнях, які мають індексуються за цитуванням з метою зростання наукових досягнень професорсько-викладацького складу кафедри;
- активізувати профорієнтаційну та виховну роботу серед студентства, приймати активну участь у реалізації всіх запланованих на факультеті та університеті заходів по вихованню молодого покоління.