НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ

Електроенергетичний

 • енергозберігаючі технології для зменшення втрат електроенергії у високовольтних мережах за рахунок виявлення та обліку її несанкціонованого відбору;
 • підвищення точності оцінювання режимів роботи високовольтних мереж;
 • методи та апаратно-програмні засоби моделювання відбору інформації в безпровідних мережах;
 • інформаційні технології диспетчерського керування електропостачанням;
 • моделювання динаміки руйнування ізоляції обмоткових елементів електричних апаратів;
 • енергоощадні системи енергозабезпечення сільськогосподарських підприємств.

Енергозберігаючий

 • розроблення та впровадження енергогенеруючих систем на основі використання нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії;
 • розроблення та впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій в системах транспортування енергоносіїв;
 • розроблення та впровадження автоматизованої системи дистанційного керування, контролю та регулювання теплопостачання міста;
 • розроблення автоматизованої системи контролю за ефективним споживанням електроенергії побутовими споживачами;
 • розроблення та впровадження енергоефективних систем освітлення сходинкових площадок багатоповерхових будинків.

Світлотехнічний

 • проектування світлових приладів на основі напівпровідникових джерел світла;
 • проектування опромінювальних установок для різних галузей народного господарства;
 • впровадження нових методик розрахунку світлових приладів;
 • використання наноплівкових технологій у світлотехнічній галузі;
 • використання багатоелементних оптичних перетворювачів у фотометрії;
 • використання енергоощадних джерел світла в установках зовнішнього освітлення периферійних районів міст та сільській місцевості.

Для проведення науково-дослідницьких робіт з метою надбання практичних навичок і знань зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на факультеті прикладних інформаційних технологій та електроінженерії створені сприятливі умови для широкого залучення не лише викладацького складу, але й студентів до проведення наукових досліджень.

В розпорядженні технічного університету ім. І. Пулюя є потужна науково-навчальна база кафедри енергозбереження та енергетичного менеджменту з її філіями на виробничих площах ВАТ «Тернопільобленерго» та ДКП «Тернопільоблтеплокомуненерго», навчально-інформаційний центр енергозбереження та енергетичного менеджменту, заснований в ТДТУ ім. І. Пулюя в рамках Міжнародної програми TACIS, бази кафедр електромеханічного факультету – «Світлотехніки», «Електротехніки», «Систем енергоспоживання та комп’ютерних технологій в електроенергетиці», а також науково-навчальні лабораторії інших кафедр університету – теплотехніки і термодинаміки, гідравліки, тепломасообміну тощо. Діє навчально-науково-виробничий комплекс «Світло».

На базі кафедри засновано галузеву науково-дослідну лабораторію енергоощадності та проблем енергетики, яку очолює д.т.н., професор Тарасенко М.Г. Зазначена лабораторія є одночасно науковою базою для підготовки майбутніх молодих науковців з числа студентів, магістрів зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», а також аспірантів та докторантів.

Науково-дослідна лабораторія забезпечена сучасною контрольно-вимірювальною технікою та приладами високого класу точності, які дозволяють проводити вимірювання різних фізичних величин в широкому діапазоні частот. Також слід відзначити використання сучасних технологій вимірювання та аналізу сигналів із застосуванням ЕОМ. Це осцилографи - С1-117, С1-99, генератори – Г4-102, Г4-116, Г3-118, частотоміри Ч3-63, амперметри, вольтметри, ватметри, та ін. Застосування плат АЦП ADC-32, ADC-128 дає можливість досліджувати та обробляти сигнали на ЕОМ з високою точністю.

Залучення студентів і аспірантів до наукової роботи дає їм можливість практичної підготовки і набування досвіду по економії енергоресурсів у всіх галузях народного господарства. Студенти та аспіранти виступають із результатами своїх досліджень на студентських конференціях та конференціях з енергозбереження.

Дипломанти мають можливість при виконанні дипломних проектів виготовляти установки та прилади, які направленні на енергозбереження або на проведення енергетичного аудиту. Така практика позитивно впливає на якість підготовки спеціалістів і дає можливість роботодавцям отримувати спеціалістів, які мають готові напрацювання та безпосередній зв’язок із виробництвом.